»
ဓမၼစကား ေန႔တုိင္းၾကားက၊ စိတ္ထားေဖြးလက္၊ သိဉာဏ္ထက္၏

Tuesday, May 20, 2008

ေက်းဇူးဆပ္ၾကစုိ႔လား

ေလာကကုိ ၾကည့္ဖုိ႔ရန္ အလင္းေရာင္ကုိ စတင္ထြန္းညႇိေပးသူမွာ ျမတ္စြာဘုရားျဖစ္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ၄၅ ႏွစ္တုိင္တုိင္ အလင္းေရာင္ကုိ ထြန္းညႇိေပးေတာ္မူၿပီး ပရိနိဗၺာန္ျပဳသြားခဲ့ေလသည္။
ထုိအလင္းေရာင္သည္ ေမွးမွိန္အံ့သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေလသည္။ အကယ္၍သာ အလင္းေရာင္သည္ ေမွးမွိန္႐ုံသာမက လံုး၀ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားခဲ့ပါလွ်င္ ေလာကသည္ အမုိက္အေမွာင္ အတိ ျပန္လည္၍ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား ထြန္းညႇိေပး ေတာ္မူခဲ့ေသာ အလင္းေရာင္ မၿငိမ္းပါစိမ့္ေသာငွာ အရွင္မဟာကႆပ အမွဴးျပဳေသာ ရဟႏၱာမေထရ္ႀကီးမ်ားသည္ ပထမသဂၤါယနာ တင္ေသာအားျဖင့္ ဆီျဖည့္ေတာ္ မူခဲ့ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳ ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ထြန္းညႇိေပးေတာ္မူခဲ့ေသာ အလင္းေရာင္သည္ မၿငိမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။ အရွင္မဟာကႆပ အမွဴးျပဳေသာ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ေက်းဇူးကား ႀကီးမားလွပါသည္။ ထုိႀကီးမားလွေသာ ေက်းဇူးကုိ သိဖုိ႔လည္း လုိပါသည္။ ျပန္ဆပ္ဖုိ႔လည္း လုိပါသည္။
ဤေနရာ၌ ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းဟူသည္ ေလာကကုိ ပိဋကတ္စာေပ အလင္းေရာင္ျဖင့္ ၾကည့္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပိဋကတ္စာေပ အလင္းေရာင္ျဖင့္ ေလာကကုိၾကည့္ေသာအခါ အသိမွားယြင္းမႈ “အဓမၼ” သေဘာကုိ ျမင္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခါ မွားယြင္းမႈ အဓမၼသေဘာကုိ ေရွာင္ရွား၍ အသိမွန္ကန္မႈ ဓမၼသေဘာကုိ ေဆာင္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာပ်က္ျပားမႈ အ၀ိနယသေဘာကုိလည္းေကာင္း ကုိယ္က်င့္သိကၡာ ျဖဴစင္မႈ “၀ိနယ” သေဘာကုိ လည္းေကာင္း ျမင္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခါ ကုိယ္က်င့္သိကၡာ ပ်က္ျပားမႈ “၀ိနယ” သေဘာကုိ ေရွာင္၍ ကုိယ္က်င့္သိကၡာျဖဴစင္ ျမင့္ျမတ္မႈ “၀ိနယ” သေဘာကုိ ေဆာင္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤသုိ႔ ျဖစ္လာမွ သံဃာေတာ္မ်ားအား ေက်းဇူးဆပ္ရာ ေရာက္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ေလာကအတြက္ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းတုိင္တုိင္ အနစ္နာခံေတာ္ မူခဲ့ေသာ ျမတ္စြာဘုရားအားလည္း ေက်းဇူးဆပ္ရာ ေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(သာထြန္းျပန္႔ ဓမၼစာေစာင္မွ ေဖာ္ျပသည္။)

မုိးေကာင္းကင္

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား: