»
ဓမၼစကား ေန႔တုိင္းၾကားက၊ စိတ္ထားေဖြးလက္၊ သိဉာဏ္ထက္၏

Saturday, May 24, 2008

ပြင့္ျမေမႊးၿပံဳးလွဆံုးပန္း

ကုိယ္ေပးသည္သာ ကို္ယ္ရပါမည္
သံသရာတစ္ပတ္လည္မႈသာ။

အကုသုိလ္ကံ ေနာက္လုိက္ျပန္သည္
ဆက္ဆံအလွည့္ ႀကံဳမည္သာ။

ျမတ္ကုသုိလ္ကံ တစ္လွည့္ျပန္၏
လက္ခံအရိပ္ က်မည္သာ။

ကုိယ္စြမ္းသမွ်
ကာယခြန္အား ျမတ္စိတ္ထားျဖင့္
ေပးကားတစ္နည္း ေမတၱာႀကီးစြ
ပုိ႔သဘာ၀နာ မွ်ေ၀ပါလွ်င္
ခ်မ္းသာကိုယ့္မွာ သတၱ၀ါရႊင္လန္း
ပြင့္ေသာပန္းႏွင့္
တင့္ဆန္းေမႊးျမသက္လံုးတကား။ ... ။

(သာထြန္းျပန္႔ဓမၼစာေစာင္မွ ေမာင္သဲေခါင္၏ ကဗ်ာကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။)

မုိးေကာင္းကင္

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား: