»
ဓမၼစကား ေန႔တုိင္းၾကားက၊ စိတ္ထားေဖြးလက္၊ သိဉာဏ္ထက္၏

Tuesday, May 20, 2008

ဒိဌိသကၠာ အျမန္ခြာ

ရင္၀မွာလွ်င္
လွန္စူး၀င္ေသာ္
လ်င္ျမန္ေဆာစြာ
ဆဲြႏႈတ္ရာသုိ႔။

ဦးေခါင္းထက္မွာ
မီးေလာင္လာေသာ္
လ်င္စြာမီးအား
ၿငိမ္းသတ္လားသုိ႔။

သံသရာ၀ယ္
လြန္ေၾကာက္ဖြယ္တည့္
အပါယ္ေရာက္ေအာင္
ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္ဘိ
ဒိဌိသကၠာ
အျမန္ခြာဘုိ႔
ျပင္းစြာအားထုတ္ရာသတည္း။ ... ။

(ဘုတလင္ဦးမာဃ၏ ကဗ်ာကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။)

မုိးေကာင္းကင္

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား: