»
ဓမၼစကား ေန႔တုိင္းၾကားက၊ စိတ္ထားေဖြးလက္၊ သိဉာဏ္ထက္၏

Monday, May 19, 2008

အတူသြား အတူစားကာ

အတူသြား အတူစားကာ

ေပ်ာ္ပါးခဲ့ဘူးတာ ျပန္ေတြးလုိက္တုိင္း မင္းနားနား ရွိေနတာ

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား: