»
ဓမၼစကား ေန႔တုိင္းၾကားက၊ စိတ္ထားေဖြးလက္၊ သိဉာဏ္ထက္၏

Thursday, July 3, 2008

အေတြးအျမင္စာစုမ်ား အပုိင္း(၁)

  • သူတစ္ပါး၏ အက်ဳိးကုိ အပုိင္စီးလွ်င္ အမ်ဳိးေတာ္သည့္တုိင္ အၿငိႇဳးႀကီးေတာ့၏။
  • သူတစ္ပါး၏ အက်ဳိးကုိ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ အၿငိႇဳးရွိသည့္တုိင္ မိတ္ေဆြျဖစ္လာ၏။

  • ေစတနာအရင္းခံ စကားေျပာလွ်င္ တရားနည္းလမ္း တိက်ရမည္။
  • ေစတနာအရင္းခံျဖင့္ အလုပ္လုပ္လွ်င္ ခြန္အားဗလႀကီးစၿမဲ။

  • အသက္ထင္ရွားရွိစဥ္ လူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျပဳခဲ့လွ်င္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ လူအမ်ား၏ ႐ုိေသၾကည္ညိဳျခင္း ခံရ၏။
  • စိတ္ေကာင္းေစတနာကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ သိဖုိ႔လုိ၏။ သူတစ္ပါးကုိ ျပသရန္ မလုိ။

  • ေကာင္းမႈကုသုိလ္ကုိ သူတစ္ပါးက ခ်ီးက်ဴးပါေစ။
  • မိမိကုိယ္တုိင္ ဂုဏ္မယူပါႏွင့္။

မုိးေကာင္းကင္

ဆက္ဖတ္ရန္...