»
ဓမၼစကား ေန႔တုိင္းၾကားက၊ စိတ္ထားေဖြးလက္၊ သိဉာဏ္ထက္၏

Tuesday, May 20, 2008

They Fall Off

They fall off
Flower, fruits, buds.

Some are tender and fresh,
Some still awaiting maturity,
Some are ripe,
Some shaken off by wind,
Some struck by rain.

Some are plucked,
Others insect-eaten.

Some rot and fall off for no apparent reason.
They fall off by day, by night, in the morning.


ေၾကြ

ဖူးေၾကြ ပြင့္ေၾကြ
အကင္းေၾကြႏွင့္
ႏုေၾကြ ရင့္ေၾကြ
အမွည့္ေၾကြတုိ႔
ေလေၾကြ မုိးေၾကြ
ပုိးကုိက္ေၾကြ၍
ခူးေၾကြ ပုပ္ေၾကြ
ထုိထုိေၾကြသည္
ေန႔ေၾကြ ညေၾကြ နံနက္ေၾကြ ။ ။

(သာထြန္းျပန္႔ဓမၼစာေစာင္မွ အရွင္နိမၼလ၏ ကဗ်ာကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။)

မုိးေကာင္းကင္

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား: