»
ဓမၼစကား ေန႔တုိင္းၾကားက၊ စိတ္ထားေဖြးလက္၊ သိဉာဏ္ထက္၏

Saturday, December 6, 2008

မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၾသ၀ါဒ

  • ေလာက၌ လူတုိင္း လူတုိင္းပင္ က်န္းမာခ်င္ၾကသည္။ ခ်မ္းသာခ်င္ၾကသည္။ စိတၱသုခ၊ ကာယသုခႏွစ္ျဖာ ျပည့္၀ခ်င္ၾကပါသည္။

  • သုိ႔ပါေသာ္လည္း သူေတာ္ေကာင္း ဆရာသမားမ်ားက လမ္းၫႊန္ျပသေသာ ခ်မ္းသာသုခရေစႏုိင္သည့္ တရားမ်ားကုိျဖင့္ မမွီ၀ဲခ်င္ၾက၊ မသံုးစဲြခ်င္ၾကေပ။

  • ယင္းခ်မ္းသာသုခရွိရာသည္ ဧကန္အမွန္ပင္ရွိပါသည္။ လမ္းၫႊန္ျပတတ္ေသာ ဆရာသမားမ်ားလည္း ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

  • ထုိအရာကား မအုိခင္၊ မနာခင္၊ မေသခင္ ရွာေဖြမွသာ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

  • အခြင့္အေရးေကာင္းတုိ႔မည္သည္ အစဥ္အၿမဲ ရမေနတတ္ပါေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရႏုိင္ေသာ အခ်ိန္အခါကေလးတြင္ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႀကိဳးစား ရယူထားၾကရန္ လုိပါသည္။

မုိးေကာင္းကင္

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား: