»
ဓမၼစကား ေန႔တုိင္းၾကားက၊ စိတ္ထားေဖြးလက္၊ သိဉာဏ္ထက္၏

Saturday, December 13, 2008

တစ္ဖန္ျပန္၍

လွဴသင့္ လွဴအင္
ျမတ္ေသာပစၥည္း၊ လွဴဒါန္းေစ
ျမတ္ေသာပစၥည္း တစ္ဖန္ျပန္ရလိမ့္
ဗုဒၶအမိန္႔ေပ။

အခ်ီးအႏွီး မျဖစ္ေပ
အသစ္ေ၀ ေကာင္းက်ဳိးပြား
ေအးၿငိမ္းရာ ေခမာမွန္းလုိ႔ရယ္
လွဴဒါန္းစုိ႔လား။

(ကန္႔ဘလူျဖဴစင္၀င္း၏ စာမူကုိ ေဖာ္ျပသည္)

မုိးေကာင္းကင္

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား: