»
ဓမၼစကား ေန႔တုိင္းၾကားက၊ စိတ္ထားေဖြးလက္၊ သိဉာဏ္ထက္၏

Saturday, December 6, 2008

တရားစာအုပ္မ်ား စုစည္းတင္ျပျခင္း(၂)

(၁) ဆရာေတာ္ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ၏ ၀ိပႆနာတရားသင္တန္း အေမးအေျဖစာအုပ္
(၂) ဆရာေတာ္ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ၏ မရွိမျဖစ္တဲ့ စင္ၾကယ္ျခင္းစာအုပ္
(၃) ဆရာေတာ္ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ၏ ၀ိပႆနာအလုပ္အႏွစ္ခ်ဳပ္စာအုပ္
(၄) ဆရာေတာ္ဓမၼဒူတ အရွင္ပညိႆရ၏ အပါယ္တံခါး ပိတ္ထားၾကစုိ႔စာအုပ္
(၅) ဆရာေတာ္ဓမၼဒူတ အရွင္ပညိႆရ၏ တရားမရျခင္း အေၾကာင္းရင္းစာအုပ္


မုိးေကာင္းကင္

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား: